Administrowanie obiektów – Zarządzanie – Zakładanie wspólnot mieszkaniowych – Usługi sprzątania

KIM JESTEŚMY?

Twoja Wspólnota to firma administrująca nieruchomościami na terenie miasta Białystok. Działalność we wspomnianym zakresie prowadzimy od 2001 roku. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz środki do zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
Usługi przez nas świadczone są oparte o najwyższe standardy. W sferze zarządzania nieruchomościami stosujemy sprawdzone metody, wpływające na obniżenie kosztów ponoszonych przez właścicieli, jak również gwarancję poprawy stanu technicznego obiektów, a także świadczenie usług związanych z administracją budynkami na wysokim poziomie.
Współdziałamy z cenioną kancelarią prawną oraz zespołem doświadczonych fachowców, inżynierów i rzeczoznawców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
W ramach ustalonej stawki oferujemy Państwu:

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

I. W zakresie zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji

1. W ramach ustalonej stawki oferujemy Państwu:
2. Uczestniczenie w odbiorach robót wykonywanych przez wykonawców na nieruchomości wspólnej.

II. W zakresie obsługi użytkowników

1. Prowadzenie kart budynków, dokonywanie zmian w zakresie własności oraz prowadzenie ewidencji udziałów wg poszczególnych właścicieli; sporządzanie sprawozdań.
2. Prowadzenie ewidencji właścicieli i związanej z tym prawidłowej dokumentacji.
3. Przygotowanie rachunków na zaliczki i świadczenia.
4. Prowadzenie windykacji zadłużeń.
5. Prowadzenie korespondencji z właścicielami i wyjaśnianie spraw spornych.
6. Prowadzenie i uaktualnianie danych osobowych właścicieli.
7. Ewidencja indywidualnych wodomierzy u właścicieli, dokonywanie odczytów i ich rozliczenie.
8. Organizowanie zebrań /przygotowanie odpowiednich uchwał, zawiadomień o zebraniu itp./
9. Sporządzanie i bieżące aktualizowanie danych na tablicach ogłoszeń /regulamin porządku domowego, instrukcje p. poż i inne/.
10. Dokonywanie ewidencji kosztów i przychodów na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych.
11. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklamy lub innych tablic na nieruchomości.
12. Organizowanie przeprowadzenia deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.

III. Czynności wykonywane w zakresie bieżącego utrzymania budynków w sprawności technicznej

1. Nadzorowanie działalności remontowej i robót konserwacyjnych – zapewnienie na koszt administratora hydraulika i elektryka do usuwania awarii na częściach wspólnych.
2. Nadzorowanie remontów profilaktyczno-konserwacyjnych polegających na wykonywaniu niezbędnych robót dla utrzymania budynków i ich otoczenia w należytym stanie technicznym.
3. Organizowanie robót zabezpieczających budynki i ich elementy przed zniszczeniem, a zwłaszcza stałej konserwacji pokryć dachowych, obróbek blacharskich, instalacji.
4. Sporządzanie protokołów typowania robót, prowadzenie przetargów na remonty i pełnej dokumentacji ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisów ustawy z dnia 10. czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344, Nr 130 poz. 645, z 1995 r. Nr 99 poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123 poz. 777 i 778).
5. Nadzór techniczny nad wszystkimi wykonywanymi robotami remontowymi. Organizowanie i zawiadamianie zainteresowanych o terminach odbioru robót.
6. Przestrzeganie terminowego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorach.
7. Wykonywanie decyzji i poleceń władz budowlanych (organizowanie wykonawstwa w tym zakresie).
8. Nadzorowanie okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
9. Nadzorowanie przeprowadzenia okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrola – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
10. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych napraw budynków (remontów bieżących) i robót modernizacyjnych w oparciu o dokonane przeglądy.
11. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
12. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i informacji.

IV. Czynności związane z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości

W zakresie porządku i czystości wewnątrz budynku:
W zakresie porządku i czystości na zewnątrz budynku:

KONTAKT

  TWOJA WSPÓLNOTA
  15-423 BIAŁYSTOK
  UL. GROCHOWA 3 LOK. 110
  tel. 85 850 00 04
  kom. 510 038 054
  biuro@puwspolnota.pl
  usterka@puwspolnota.pl
  NIP 5423201010
  REGON 200431930