Administrowanie obiektów – Zarządzanie – Zakładanie wspólnot mieszkaniowych – Usługi sprzątania


 

Kim jesteśmy?

Twoja Wspólnota to firma administrująca nieruchomościami na terenie miasta Białystok. Działalność we wspomnianym zakresie prowadzimy od 2001 roku. Posiadamy niezbędne doświadczenie oraz środki do zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Usługi przez nas świadczone są oparte o najwyższe standardy. W sferze zarządzania nieruchomościami stosujemy sprawdzone metody, wpływające na obniżenie kosztów ponoszonych przez właścicieli, jak również gwarancję poprawy stanu technicznego obiektów, a także świadczenie usług związanych z administracją budynkami na wysokim poziomie.

Współdziałamy z cenioną kancelarią prawną oraz zespołem doświadczonych fachowców, inżynierów i rzeczoznawców.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

W ramach ustalonej stawki oferujemy Państwu:

 

  • prowadzenie wszelkich spraw organizacyjno-prawnych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości;

 

  • utrzymanie czystości w granicach nieruchomości w tym odśnieżanie, pielęgnacja zieleni itp.;

 

  • prowadzenie ewidencji księgowej oraz książki obiektu budowlanego;

 

  • sprzątanie klatek schodowych, w tym mycie okien i innych powierzchni wspólnych;

 

  • rozliczanie kotłowni;

 

  • nadzór techniczny;

 

  • kontakt ze specjalistami remontowo- naprawczymi;

 

  • dbałość o najwyższą jakość w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i konserwacji.

 

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

I. W zakresie zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji

 

1. Zawieranie umów z podmiotami na dostarczenie świadczeń:

 

• dostawy zimnej wody i odprowadzenie ścieków;

 

• dostawy energii cieplnej i ciepłej wody;

 

• dostawy energii elektrycznej do pomieszczeń ogólnego użytku /klatki sch., piwnice, oświetlenie osiedlowe/;

 

• wywóz nieczystości;

 

• dostawy gazu do budynków przy rozliczeniu zbiorowym;

 

• konserwacja domofonów.

 

2. Uczestniczenie w odbiorach robót wykonywanych przez wykonawców na nieruchomości wspólnej.

 

II. W zakresie obsługi użytkowników

 

1. Prowadzenie kart budynków, dokonywanie zmian w zakresie własności oraz prowadzenie ewidencji udziałów wg poszczególnych właścicieli; sporządzanie sprawozdań.

 

2. Prowadzenie ewidencji właścicieli i związanej z tym prawidłowej dokumentacji.

 

3. Przygotowanie rachunków na zaliczki i świadczenia.

 

4. Prowadzenie windykacji zadłużeń.

 

5. Prowadzenie korespondencji z właścicielami i wyjaśnianie spraw spornych.

 

6. Prowadzenie i uaktualnianie danych osobowych właścicieli.

 

7. Ewidencja indywidualnych wodomierzy u właścicieli, dokonywanie odczytów i ich rozliczenie.

 

8. Organizowanie zebrań /przygotowanie odpowiednich uchwał, zawiadomień o zebraniu itp./.

 

9. Sporządzanie i bieżące aktualizowanie danych na tablicach ogłoszeń /regulamin porządku domowego, instrukcje p. poż i inne/.

 

10. Dokonywanie ewidencji kosztów i przychodów na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych.

 

11. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklamy lub innych tablic na nieruchomości.

 

12. Organizowanie przeprowadzenia deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.

 

13. Porady prawne dotyczące egzekwowania praw Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Czynności wykonywane w zakresie bieżącego utrzymania budynków w sprawności technicznej

 

1. Nadzorowanie działalności remontowej i robót konserwacyjnych – zapewnienie na koszt administratora hydraulika i elektryka do usuwania awarii na częściach wspólnych.

 

2. Nadzorowanie remontów profilaktyczno-konserwacyjnych polegających na wykonywaniu niezbędnych robót dla utrzymania budynków i ich otoczenia w należytym stanie technicznym.

 

3. Organizowanie robót zabezpieczających budynki i ich elementy przed zniszczeniem, a zwłaszcza stałej konserwacji pokryć dachowych, obróbek blacharskich, instalacji.

 

4. Sporządzanie protokołów typowania robót, prowadzenie przetargów na remonty i pełnej dokumentacji ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisów ustawy z dnia 10. czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344, Nr 130 poz. 645, z 1995 r. Nr 99 poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123 poz. 777 i 778).

 

5. Nadzór techniczny nad wszystkimi wykonywanymi robotami remontowymi. Organizowanie i zawiadamianie zainteresowanych o terminach odbioru robót.

 

6. Przestrzeganie terminowego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorach.

 

7. Wykonywanie decyzji i poleceń władz budowlanych (organizowanie wykonawstwa w tym zakresie).

 

8. Nadzorowanie okresowej kontroli co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

9. Nadzorowanie przeprowadzenia okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrola – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

10. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych napraw budynków (remontów bieżących) i robót modernizacyjnych w oparciu o dokonane przeglądy.

 

11. Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

 

12. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i informacji.

 

IV. Czynności związane z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości

 

W zakresie porządku i czystości wewnątrz budynku

 

• sprzątanie korytarzy, podestów klatek schodowych, stopni schodowych z balustradami pochwytami;

 

• sprzątanie strychów, korytarzy piwnicznych;

 

• mycie klatek schodowych i okien na klatkach zgodnie z ogólnodostępnych oraz ścian z glazury lub malowanych farbą olejną;

 

• utrzymanie czystości szafek ogłoszeniowych.

 

W zakresie porządku i czystości na zewnątrz budynku

 

• sprzątanie terenów zewnętrznych;

 

• sprzątanie chodnika;

 

• sprzątanie dojazdów i parkingów;

 

• stała opieka nad zielenią, rabatami kwiatowymi, przycinanie gałęzi krzewów;

 

• usuwanie śmieci z koszy przed budynkiem;

 

• w okresie zimy bieżące odśnieżanie chodników, dojść do klatek schodowych i śmietników wraz z usuwaniem oblodzeń i posypywaniem piaskiem.

KONTAKT

Twoja Wspólnota
15-423 Białystok
ul. Grochowa 3 lok. 110

tel. 85 850 00 04    kom. 510 038 054

biuro@puwspolnota.pl
usterka@puwspolnota.pl

NIP 5423201010
REGON 200431930

Start typing and press Enter to search